Plaza del País Valencià, 1, Quart de Poblet (46930), Valencia

Borsa Dissenyador/a Gràfic

L'objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa de treball per a cobrir amb caràcter temporal llocs de l'Escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, grup de titulació A, subgrup A2, vacants de l'Ajuntament de Quart de Poblet , pel procediment de constitució de bosses independents, establit en el reglament per a la creació i funcionament de les borses de treball temporal., aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 29 de juny de 2021 i publicat en el BOP n° 175 de 9 de setembre de 2021.

La bossa que es constituïsca en virtut de la present convocatòria podrà ser utilitzada per a cobrir amb caràcter temporal, per necessitats futures, posats de la mateixa naturalesa en l'àmbit d'aquest ajuntament.

Denominació del lloc de treball: Dissenyador/a Gràfic

Grup: A, Subgrup A2

Sistema selectiu: Concurs oposició