Plaza del País Valencià, 1, Quart de Poblet (46930), Valencia

Borsa Tècnic/a Integració Social

L'objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa de treball per a cobrir amb caràcter temporal un lloc de tècnic/a d'integració social, de l'Ajuntament de Quart de Poblet, pel procediment de constitució de bosses independents, establit en el reglament per a la creació i funcionament de les borses de treball temporal., aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 29 de juny de 2021 i publicat en el BOP n° 175 de 9 de setembre de 2021.

La bossa que es constituïsca en virtut de la present convocatòria podrà ser utilitzada per a cobrir amb caràcter temporal, per necessitats futures, posats de la mateixa naturalesa en l'àmbit d'aquest ajuntament.

Grup: B.

Sistema selectiu: Concurs oposició.

Titulació exigida: S'haurà d'estar en possessió del títol de Tècnic Superior en Integració Social o equivalent.