Avís legal

http://www.quartdepoblet.org, és un domini en internet titularitat de l'Ajuntament de Quart de Poblet, CIF P4610400F, amb seu i domicili social en Plaza del País Valencià 1, 46930 Quart de Poblet, i e-mail info@quartdepoblet.org

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a l'Ajuntament de Quart de Poblet i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

L'Ajuntament de Quart de Poblet no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals puga accedir-se al portal. L'Ajuntament de Quart de Poblet tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que pogueren estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

L'Ajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret a fer canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantindre actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L'Ajuntament de Quart de Poblet no serà responsable de l'ús que tercers facen de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús d'aquesta informació.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal. No obstant això, els continguts que siguen considerats com a dades obertes en la 
Seu Electrònica, publicats segons el que es preveu en el Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, podran ser objecte de reproducció en els termes previstos en aquesta norma.

Seu Electrònica

D'acord amb el que s'estableix per Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, L'Ajuntament de Quart de Poblet es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals puga accedir-se a través de la seua Seu Electrònica.

Portal de transparència

A través de la informació publicada en el portal de transparència https://quartdepoblet.governalia.es/es/, L'Ajuntament de Quart de Poblet atén de manera periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establit per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per a facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seua identificació i localització.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi aparei xen pertanyen a l'Ajuntament de Quart de Poblet i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

L'Ajuntament de Quart de Poblet no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es puga accedi r al portal. L'Ajuntament de Quart de Poblet tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que puguen estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal. L'Ajuntament de Quart de Poblet es re serva el dret a fer canvis en el lloc web sense avís previ, a fi de ma ntindre'n actualitzada la informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal. L'Ajuntament de Quart de Poblet no se rà responsable de l'ús que tercers facen de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma di recta o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, ma terials o sobre dades, provocats per l'ús d'aquesta informació.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parc ial dels continguts publicats en el portal. No obstant això, els continguts que siguen considerats com a dades obertes en la Seu Electr ònica, publicats segons que pr eveu el Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sect or públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, podran ser objecte de re producció en els termes previstos en aquesta norma.

Seu Electrònica

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament de Quart de Poblet es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es puga accedir a través de la Seu Electrònica.

Portal de transparència

A través de la informació publicada en el portal de transparència https://quartdepoblet.governalia.es/es/, l'Ajuntament de Quart de Poblet atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa que estableix la Llei 19/2013, de 9 de dese mbre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per a facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seua identificació i localització.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsev ol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, serà la llei espanyola.