MODELS D'INSTÀNCIA

INSTÀNCIA GENERAL

Instància que el ciutadà pot utilitzar per a qualsevol tràmit i en qualsevol procediment administratiu, a falta de model d'instància específic.

ALTA DE TERCERS

Instància que permet la sol·licitud d'alta de tercers

AUTORITZACIÓ DE GUAL

Instància que permet la sol·licitud de gual

BAIXA DE VEHICLES

Instància que permet la sol·licitud de la devolució de l'impost municipal de vehicles de tracció mecànica per baixa definitiva

BONIFICACIÓ DE TAXES MUNICIPALS D'AIGUA I FEM

Instància que permet la sol·licitud d'ajudes de Benestar Social

COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT INNÒCUA

Per a les activitats que compleixen totes les condicions de l'Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol

COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT

Comunicació de canvi de titularitat d'Instrument d'Intervenció Ambiental

COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT

DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITATS SUBJECTES A LLEI ESPECTACLES

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES ACTIVITATS SUBJECTES A LA LLEI D'ESPECTACLES, 14/2010 DE 3 DE DESEMBRE

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

ACTIVITATS QUE NO ESTIGUEN INCLOSES EN L'ANNEX II NI COMPLISQUEN AMB L'ANNEX III DE LA LLEI 6/2014, DE 25 DE JULIO DE PROTECCIÓ CONTROL I QUALITAT AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS A LA COMUNITAT VALENCIANA

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBRES

Declaració Responsable per a l'execució d'obres

DEVOLUCIÓ DE TAXES

Instància que permet la sol·licitud de la devolució de taxes i preus públics d'inscripció d'una activitat sociocultural

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Instància que permet la domiciliació bancària

INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL

Informe preceptiu per a les activitats innòcues, declaració responsable ambiental, llicència ambiental i autorització ambiental integrada

INSTÀNCIA DE FRACCIONAMENT / AJORNAMENT

LLICÈNCIA AMBIENTAL

Llicència per a les activitats incloses en l'Annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció Qualitat i Control Ambiental de les activitats a la Comunitat Valenciana

LLICÈNCIA D'OBRA

Instància per a llicència d'obra

LLICÈNCIA D'OBRA MENOR

OCUPACIÓ DE TERRENYS PÚBLICS

Instància que permet la sol·licitud d'ocupació de terrenys d'ús públic amb cadires i taules

PADRÓ

Instància que permet la sol·licitud d'empadronament

PLEC DE DESCÀRREC

Instància que permet la sol·licitud d'un plec de descàrrec

PROCESSOS SELECTIUS

Instància que permet la sol·licitud d'un procés selectiu

RECLAMACIÓ PATRIMONIAL

Instància que permet la reclamació patrimonial

SOL·LICITUD COMPTE CORRENT TRIBUTARI

SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS DE COL·LEGIS PÚBLICS I DE LA ZONA DE PÍCNIC RESERVADA A ASSOCIACIONS

SOL·LICITUD DE MATERIAL I SERVEIS PER A AMPAS I ASSOCIACIONS ASSIGNADES AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

TARGETA D'ESTACIONAMENT

Instància que permet la sol·licitud d'ajudes de Benestar Social