Ordenança Municipal de Benestar Animal

imagen

L'Ajuntament de Quart de Poblet disposa d'una de les ordenances més avançades de DE PROTECCIÓ, BENESTAR ANIMAL I TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, INCLOSA LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. Aquesta ordenança pretén d'una banda el benestar dels animals i per un altra la convivència pacífica entre propietaris de mascotes i la resta de la ciutadania, perquè tots sàpien, complisquen, i gaudisquen, dels drets i deures que significa tindre una mascota. Sigues responsable i per a tindre tota la informació relativa a la nostra ordenança: llig-la. Tens disponible l'enllaç a l'ordenança al final d'aquesta pàgina.
Aquest és un resum dels aspectes més importants.

QUÈ HAS DE SABER SI TENS UNA MASCOTA!

A QUI VA DIRIGIT

Totes les persones que posseïsquen un animal de companyia i estiguen censades a Quart de Poblet o pel motiu que siga (passeig, vacances, etc) es troben dins del terme municipal.
S'aplicarà en tot el terme municipal de Quart de Poblet, inclosos els barris pertanyents al terme.

OBLIGACIÓ D'IDENTIFICAR I REGISTRAR AlS ANIMALS

Tots els cànids han d'estar registrats en el Cens Municipal a l'Ajuntament a més d'en el RIVIA, per a això és necessari tindre l'animal identificat mitjançant el corresponent xip i tindre actualitzada la cartilla funeraria

Es recorda l'obligació legal de fer-ho en els 3 primers mesos d'edat o en el primer mes des de la seua adopció.
NOVETAT IMPORTANT: Els propietaris de gossos hauran d'identificar-los de manera OBLIGATÒRIA mitjançant ADN i conéixer la petjada genètica de l'animal. El cost d'aquesta identificació serà a càrrec del propietari, però l'ajuntament es farà càrrec dels imports i aquesta prova serà GRATUÏTA DURANT ELS PRIMERS SIS MESOS des de la posada en marxa del procés de genotipat . És a dir, de l'1 de juny al 30 de novembre.
Per a això, l'ajuntament es posarà en contacte amb les persones propietàries dels animals que ja estan censats per a informar-los i facilitar-los totes les dades per a la inclusió en el seu cens del genotipat. Els no censats, podran fer-ho en el moment del genotipat, sempre que complisquen amb els requisits de cens en el nostre municipi.
La informació genètica s'inclourà en el Cens Caní Municipal i l'Ajuntament procedirà a la presa de mostres fecals que es troben en la via pública. Després d'analitzar-la es procedirà a la identificació i sanció corresponent. Les multes poden oscil·lar entre els 100 euros i els 18.000, depenent de la gravetat o la reincidència.
 

PROHIBICIONS, INFRACCIONS I SANCIONS

Es prohibeix expressament comptar amb més de 3 animals, de la mateixa o diferent espècie, en el domicili, considerant-se un número superior com a nucli zoològic i havent de complir els requisits legals per això.
Es prohibeix la cria i tinença d'animals no considerats de companyia. Especialment es prohibeix la cria/tinença d'ocells de corral, conills, porcs, coloms, etc.
Es prohibeix la permanència continuada dels gossos, gats i qualsevol animal susceptible de produir molèsties en terrasses, balcons o patis dels habitatges. Els gossos que es mantinguen en recintes o espais no coberts disposaran de caseta habilitada per al seu refugi a la intempèrie.
Es prohibeixen les baralles d'animals, espectacles o paròdies que puguen causar-los sofriment.
No es poden criar animals per a la seua venda sense la llicència o permís corresponent.
No es pot deixar a un animal en un vehicle per temps superior a 30 minuts.
No es pot permetre que els animals orinen o defequen en parets, portes o mobiliari urbà.
Només es permet el sacrifici d'un animal per malaltia o causa greu i haurà de fer-se de manera humanitària "eutanàsica" per un veterinari.

TRANSPORT DELS ANIMALS DE COMPANYIA

Els animals podran pujar als transports públics sempre que vagen en cistelles, gàbies o en braços del seu amo o posseïdor i que l'encarregat del mitjà de transport públic no considere que puga ocasionar molèsties.
Si s'atropella a un animal ha de traslladar-lo pels seus mitjans a un veterinari i comunicar-lo a les autoritats.

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

La persona propietària, tenidora o criadora d'un animal, siga o no potencialment perillós, que mossegue a un altre animal o persona serà responsable que l'animal siga sotmés a reconeixement veterinari en dues ocasions dins dels deu dies següents a l'agressió , i comunicar-ho a l'àrea de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament per a la tramitació de l'expedient i seguiment d'aquest.
Es consideren animals potencialment perillosos (APP), amb caràcter genèric, els que pertanyen a espècies o races que tinguen capacitat de causar la mort o lesions a persones, a altres animals i danys en les coses.
Consultar ordenança per a saber races i característiques d'aquests animals.
Els APP han d'estar vigilats i controlats en tot moment, portar corretja de menys de dos metres i morrió homologat.
Els menors d'edat no poden tindre ni passejar a Animals Potencialment Perillosos. Per a tindre APP s'ha d'obtindre llicència municipal.
Consultar ordenança per a saber quins tràmits i característiques s'ha de complir per a obtindre-la, així com altres característiques pròpies d'aquesta mena d'animals.
Els propietaris d'APP han de comunicar qualsevol canvi de residència en un termini màxim de 15 dies.

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES

Si tens un animal és per a cuidar-lo. Has d'albergar-los en instal·lacions adequades i netes i no han de causar molèsties al veïnat. Han d'estar nets i sans per a evitar contagiar o propagar qualsevol malaltia o plaga.
La vacunació ha d'estar en regla així com mantindre les mesures de prevenció establides per la Conselleria.
L'Ajuntament pot internar o aïllar a l'animal, corrent la persona propietària amb totes les despeses, si no es compleixen aquests requisits així com adoptar qualsevol mesura o sanció addicional.

MANTENIMENT EN IMMOBLES URBANS

El lloc on es tinga a l'animal ha de ser conforme a les exigències pròpies de la seua raça o espècie i no pertorbar el descans dels quarters i quarteres. Per tant, es podrà denunciar al propietari d'un animal que borden, miolen o emeta qualsevol tipus de so o desprenga males olors i moleste al veïnat.
Es prohibeix la cria i tinença d'animals no considerats de companyia en habitatges o locals en sòl urbà excepte en centres autoritzats.
No es pot mantindre a un animal sempre lligat. En tal cas, haurà de tindre llibertat de moviment i la longitud del lligam no serà inferior del qual resulta multiplicar per quatre la longitud de l'animal.

ESPÈCIES I NOMBRE D'ANIMALS PERMESOS

El nombre d'animals permesos es podrà limitar per l'autoritat municipal després dels informes tècnics oportuns.
Si es tenen més de 3 gossos o altres animals, haurà de tramitar-se el nucli zoològic. Els peixos, ocells o altres animals xicotets, es comptabilitzaran de manera diferent.
Les colònies de gats estables les gestiona el Consistori directament o amb les persones i entitats amb les quals tinga conveni. Hauran de complir amb els requisits de salubritat i respecte al veïnat. Tan sols podran fer-se càrrec de l'alimentació i la gestió d'aquestes, les persones habilitades mitjançant formació i el corresponent carnet emés per l'Ajuntament.
 

UTILITZACIÓ ASCENSORS I ELEMENTS COMUNS

Els animals han d'anar sempre amb corretja o transportín en les zones comunes com a escales, vestíbuls¿No es poden utilitzar els ascensors de manera simultània amb un altre veí llevat que ho permeta l'usuari.
Els establiments podran prohibir l'entrada d'animals però haurà de senyalitzar-se de forma bastant visible. En qualsevol cas, hauran d'anar amb corretja.
No serà aplicable als gossos-guia.

POTESTATS DE L'ADMINSITRACIÓ

L'autoritat competent, previ informe dels Serveis Veterinaris, podrà establir el desallotjament d'un animal d'un habitatge o local.
L'Ajuntament podrà confiscar o aïllar als animals que reben maltractaments, tortures o presenten símptomes d'agressió física o desnutrició sense perjudici de la corresponent sanció i denúncia. També en el cas de malalties transmissibles. Les despeses correran a compte del propietari.

ABANDÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA

Els animals abandonats o rodamons s'emportaran al Centre de Recollida. Si es localitza al propietari, disposa de 10 dies per a la seua recuperació i haurà d'abonar les despeses de manutenció i atenció sanitàries.
Si un animal desapareix s'ha de comunicar en un termini màxim de 48 hores.

GESTIÓ D'ANIMALS MORTS

El propietari d'un animal haurà de gestionar les seues restes en les clíniques veterinàries o empreses habilitades i demanar justificant. No es poden abandonar cadàvers en contenidors ni sobre qualsevol terreny públic o privat. Tampoc es poden enterrar en parcel·les privades per qüestions de salubritat i salut pública.

GOSSOS GUARDIANS 

S'haurà d'advertir de la presència de gossos guardians mitjançant un cartell visible i han d'estar convenientment ensinistrats.

ENTRADA D'ANIMALS EN LOCALS D'ALIMENTACIÓ, ESTABLIMENTS PÚBLICS, PISCINES I ESPECTACLES 

No està permesa l'entrada d'animals als locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments excepte en el cas de gossos-guia.
Hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i locals similars, podran permetre o no l'entrada segons el seu criteri a excepció dels gossos pigalls.
Tampoc es permet l'entrada en piscines, locals d'espectacles públics, esportius i culturals llevat que per la seua naturalesa siguen imprescindibles.
 

PROHIBICIÓ DONAR MENJAR EN LA VIA PÚBLICA

Es prohibeix donar menjar als gats, coloms o a qualsevol altre animal excepte autorització de l'Alcaldia.

SANCIONS

A títol informatiu, es mostren algunes sancions que recull l'ordenança. Per a conéixer-les totes, el millor és llegir el text complet. Les sancions es divideixen en lleus, greus o molt greus:

Seran lleus, amb multes de 100 a 600 euros:

·         No adoptar les mesures perquè els animals embruten les vies o espais públics.

·         Alimentar en la via pública escampant menjar o depositant recipients de menjar o aigua.

·         Deixar que orinen o defequen en àrees enjardinades o àrees de jocs infantils.

·         No recollir deposicions fecals o no depositar-les en contenidors.

·         Deixar que el gos orine sobre mobiliari urbà.

·         Portar gos no potencialment perillós, solt en llocs no autoritzats per a això.

·         No constar inscrit en el Cens Municipal i circular desproveït de xapa identificativa.

Algunes de les considerades greus, De 601 a 6.000€ :

·         No identificar als gossos segons els procediments establits o no inscriure'ls en el RIVIA.

·          L'abandó de l'animal, no APP, o no adoptar les mesures per a evitar la seua escapada o extraviament.

·         Incomplir l'obligació d'identificar un APP.

·         La reincidència en una infracció lleu.

·         L'atemptar contra les colònies felines establides mitjançant agressions als animals, enverinaments, destrucció del seu hàbitat, etc., o amb agressions i/o amenaces contra les persones corresponentment acreditades per l'Ajuntament de Quart de Poblet per al control i alimentació de la colònia.

Entre les molt greus, De 6.001 a 18.000€, estan:

·         No vacunar o prestar als animals qualsevol tractament preventiu declarat com a obligatori per l'autoritat competent.

·         El sacrifici d'animals sense la supervisió d'un veterinari/a o per mitjans que impliquen sofriment innecessari per a l'animal.

·         Tindre APP sense llicència.

·         L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d'APP o la seua participació en ells, destinats a demostrar l'agressivitat dels animals.

·         La reincidència en una infracció greu.

A títol informatiu, aquestes són les sancions més comunes i els imports que poden comportar.

·         Animal censat, circular sense xapa 100 €

·         No adoptar mesures per a no embrutar el carrer 200 €

·         No recollir dep.fecals/no posar en contenidor 200 €

·         No disposar de les fitxes clíniques o estar incompletes 250 €

·         Possessió de gossos no censats 300 €

·         Deixar que orinen /defequen en àrees infantils 300 €

·         No genotipar en els termes de l'O.M 300 €

·         Ús d'una xapa falsa o no corresponent 400 €

·         No censa en el termini d'1 mes des de la DENÚNCIA 1.500 €