Política de privacitat

La visita als portals institucionals de l'Ajuntament de Quart de Poblet s'efectua en forma anònima.

Solament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat. A través d'aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d'oferir li'l millor servei i a fi de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seua freqüència d'utilització. A aquest efecte, l'Ajuntament de Quart de Poblet utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet. 

L'Ajuntament de Quart de Poblet, no utilitza cookies per a recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpia s, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El portal del qual és titular l'Ajuntament de Quart de Poblet contien web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de l'e enllaces a llocs Ajuntament de Quart de Poblet. En accedir a tals llocs web, vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vosté pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació, l'informem sobre la política de protecció de dades de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es pogueren recaptar directament de l'interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que duu a terme es troba disponible en el següent enllaç al registre d'activitats de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament de Quart de Poblet i que estan accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seues dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament de Quart de Poblet, per al compliment de missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'Ajuntament de Quart de Poblet, així com quan la finalitat del tractament requerisca el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

Pot consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament de Quart de Poblet en el següent enllaç al registre d'activitats de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions a l'Institut Nacional d'Estadística. Bancs, Organismes de la Seguretat Social, Hisenda pública i Administració tributària, Òrgans Judicials, Tribunal de comptes o equivalent autonòmic, Bancs, Caixes d'Estalvis i Caixes Rurals, Entitats Asseguradores, Entitats Sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat. Òrgans de l'Estat i Comunitats Autònomes quan es puga realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament, interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades i tràmits administratius propis de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament de Quart de Poblet en el següent enllaç al registre d'activitats de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Recollida de dades de menors

L'Ajuntament no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les seues dades personals, ja siga emplenant els formularis web per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant correus electrònics.

Així doncs, els que faciliten dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. En relació a la recollida de dades de menors d'edat, amb edat compresa entre els 14 i els 18 any s, l'Ajuntament, en cap cas, recollirà dades econòmiques o relatives a altres membres de la família sense el consentiment de les persones titulars els mateixos.

Imatges del lloc web

L'Ajuntament, a través del seu lloc web, informació sobre esdeveniments etc. que suposen la participació de la ciutadania. , activitats, En determinades ocasions, la informació facilitada s'acompanya de fotografies i vídeos en els quals es poden visualitzar persones identificades o identificables que, formant part de la di vulgación de la notícia o esdeveniment, no es difonen de manera intencionada.

En cas que l'usuari es reconega en alguna d'aquestes fotografies i no desitge aparéixer en aquestes, ens el pot comunicar mitjançant la direcció d'email: privacidad@quartdepoblet.org , adjuntant còpia del document acreditatiu de la seua identitat, i referenciant l'apartat del lloc web en el qual es troba la imatge o el vídeo en el qual apareix. En el cas de menors de 14 a realitzar el pare, mare o tutor legal del menor.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments que de les seues dades es duen a terme per l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, ante l'Ajuntament de Quart de Poblet , Plaza del País Valencià 1, 46930 Quart de Poblet o en l'adreça de correu electrònic  info@quartdepoblet.org

Xarxes socials:

Xarxes socials normes de funcionament. Ajuntament de Quart de Poblet
Objecte
Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupen en Ajuntament de Quart de Poblet

1. Tractament de dades de caràcter personal: E n els serveis que es donen mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter., Instagram, etc de Quart de Poblet ., Ajuntament no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades quedaran emmagatzemats en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seua pròpia política de privacitat.

2. Condicions d'ús
Tot el que s'estableix en el punt 2 de les Condicions generals d'ús de les xarxes socials de l'Ajuntament de Quart de Poblet: https://www.facebook.com/quartdepoblet/.
No publicar informacions que no responguen als requisits de veracitat, interés públic i respecte a la dignitat de les persones.
No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades. Tindre en compte que si podem publicar sempre que: els fets així publicats podrien tindre la consideració de fets noticiables en els quals es manifeste l'existència d'un interés públic amb la finalitat que es done a conéixer els mateixos a la col·lectivitat.
L'Ajuntament de Quart de Poblet no s'identifica amb les opinions expressades per uns altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tinga amistat en cap xarxa social.
L'Ajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret d'eliminar de les seues xarxes socials qualsevol informació publicada per uns altres que vulnere la legalitat, incite a fer-ho, o continga missatges que atempten contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

3. Recomanacions als usuaris/les usuàries
Revise i llija les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se
Aprenga les possibilitats de configuració i ús que la xarxa oferisca.
Configure adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari/d'usuària la xarxa social
No publique informació excessiva sobre la seua vida personal i familiar
Vaja amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones
No oferisca dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d'aquests

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es puguen recaptar directament dels interessats seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de l'Ajuntament de Quart de Poblet. La relació actualitzada de les activita ts de tractament que du a terme es troba disponible en el següent enllaç al registre d'activitats de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Finalitat

La finalitat del tractament de le s dades correspon a cada una de les activitats de tractament que du a terme l'Ajuntament de Quart de Poblet i que estan accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les vostres dade s es du a terme per a complir les obligacions legals per part de l'Ajuntam ent de Quart de Poblet, per tal de complir missions realitzades en interé s públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'Ajuntament de Qu art de Poblet, així com quan la finalitat del tractament requerisca el vostre consentiment, que ha de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa. Podeu consultar la base le gal per a cada una de les activitats de tractament que du a terme l'Ajuntament de Quart de Poblet en el següent enllaç al registre d'activitats de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilita ts que se'n puguen derivar, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat d'obligació legal, entre les qua ls poden estar les comunicacions a l'Institut Nacional d'Estadística. Bancs, organismes de la Seguretat Social, Hisenda Pública i Administració Tribut ària, Òrgans Judicials, Tribunal de Comptes o equivalent aut onòmic, bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals, entitats asseguradores, entitats sanità ries, forces i cossos de seguretat. Òrgans de l'Estat i Comunitats Au tònomes quan es puga dur a terme la comunicació de dades de conformitat amb l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament, interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades i tràmits administratius propis de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Podeu consultar els destinataris pe r a cada una de les activitats de tractament que du a terme l'Ajuntament de Quart de Poblet en el següent enllaç al registre d'activitats de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Recollida de dades de menors

L'Ajuntament no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les dades personals, ja siga emplenant els form ularis web per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant correus electrònics. Així doncs, els qui fac iliten dades personals util itzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. En relació a la recollida de dades de menors d'edat, amb edat co mpresa entre els 14 i els 18 anys, l'Ajuntament, en cap cas, recollirà da des econòmiques o relatives a altres membres de la família sense el consentiment de les persones que en siguen titulars

Imatges del lloc web

L'Ajuntament, a través del lloc web, donarà informació sobre esdeveniments, activitats, et c. que suposen la partic ipació de la ciutadania. En determinades ocasions, la info rmació facilitada s'acompanya de fotografies i vídeos en els quals es poden visualitzar persones identificades o identificables que, formant part de la divulgació de la notícia o esdeveniment, no es difonen de manera intencionada. En cas que l'usuari es reconega en alguna d'aquestes fotografies i no desitge aparéixer en aquestes, ens ho pot comunicar mitjançant la direcció d'email: privacidad@quartdepoblet.org, adjuntant còpia del document acreditatiu de la seua identitat, i refere nciant l'apartat del lloc we b en el qual es troba la imatge o el vídeo on apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud l'ha de fer el pare, mare o tutor legal del menor.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments que l'Ajuntament de Quart de Poblet fa de les seues dades. Pot exercir els drets d'accés, rectif icació, supressió i portabilitat de les dades, de limitació i oposic ió al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan pertoque, dava nt l'Ajuntament de Quart de Poblet, Plaça del País Valencià 1, 46930 Quart de Poblet o en l'adreça de correu electrònic info@quartdepoblet.org

Xarxes Socials

Xarxes socials normes de func ionament Ajuntament de Quart de Poblet Objecte Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que es desenvolupen a l'Ajuntament de Quart de Poblet. 1. Tractament de dades de caràcter personal. En els serveis que es donen mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter., Instagram, etc., l'Ajuntament de Quart de Poblet no r ecollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter persona l. Aquestes dades quedaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seua pròpia política de privacitat. 2. Condicions d'ús. – Tot el que estableix el punt 2 de les condicions generals d'ús de les xarxes socials de l'Ajuntament de Quart de Poblet: https://www.facebook.com/quartdepoblet/. – No publicar informacions que no responguen als requisits de veracitat, interés públic i respecte a la dignitat de les persones. – No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades. Tindre en compte que sí podem publicar sempre que: els fets així public ats puguen tindre la consideració de fets noticiables en els quals es manifeste l'existència d'un interés públic amb la finalitat de donar-los a conéixer a la col·lectivitat. – L'Ajuntament de Quart de Poblet no s'identifica amb les opinions expressades per uns altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tinga amistat en cap xarxa social. – L'Ajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret d'eliminar de les seues xarxes socials qualsevol informació pub licada per uns altres que vulnere la legalitat, incite a fer-ho, o continga missatges que atempten contra la dignitat de persones o institucions. Ai xí com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges. 3. Recomanacions a les persones usuàries. – Reviseu i llegiu les condi cions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-vos. – Apreneu les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereix. – Configureu adequadament el grau de privacitat del perf il d'usuaris en la xarxa social. – No publiqueu informació excessiva sobre la vostra vida personal i familiar. Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el vostre perfil, especialment si hi ha imatges relatives a terceres persones. – No oferiu dades de tercers en el vostre espai sense el consentiment previ d'aques