Constitueix l'objecte d'aquest programa la desratització, desinsectació i desinfecció en centres i dependències de l'Ajuntament així com en tots aquells llocs, instal·lacions, dependències i en general tots aquells béns mobles i immobles en els quals corresponga la competència de la prestació del servei als diferents municipis.

Objectiu: L'objectiu del Programa DDD és aconseguir el més alt nivell de control sobre la població de múrids, artròpodes vectors i no vectors i microorganismes patògens sobre la base de les normes d'actuació.

El programa es realitza mitjançant una permanent atenció dels punts conflictius, encara que té caràcter intensiu en les èpoques de l'any en què per les característiques biològiques de les espècies a controlar és més convenient, fins a aconseguir la reducció ostensible de les seues poblacions.

Igualment és objectiu d'aquest Programa limitar els riscos per a la salut pública derivats de l'ús de plaguicides, evitant el seu ús indiscriminat, utilitzant per a això les estratègies de control, les formulacions de productes i els mètodes de protecció i precaucions necessaris a aquest efecte.