Avenida Antic Regne de València s/n, Quart de Poblet (46930), València
(Complejo Polideportivo)

SISTEMES ESPORTIUS

Evolució de el model de gestió de l'esport a Quart de Poblet, línies bàsiques d'actuació i memòria d'utilització servei esportius i instal·lacions municipals.
imagen
MISIÓ

Oferir una oferta de serveis esportius de qualitat concorde a les necessitats de la ciutadania, així com promocionar l’activitat física en tots els estats poblacionals (infància, adolescència, joventut, adults i persones majors) i dins de tots els nivells de pràctica esportiva: rendiment, educació, promoció, recreació, oci i salut.

Gestionar i construir instal·lacions esportives que s’adapten a les necessitats dels serveis demandats per la ciutadania, incidint en la gestió de l’eficiència, el manteniment i la sostenibilitat, permetent a més que tota la ciutadania puga fer ús d’elles mitjançant plans d’accessibilitat.

VISIÓ
Convertir l’esport i l’activitat física en un senyal d’identitat del municipi de Quart de Poblet, sent un referent de bona pràctica i qualitat del servei on altres municipis puguen veure com un model a seguir.

Estar en contínua adaptació per a servir al ciutadà amb les màximes garanties de qualitat dels serveis, podent respondre de manera eficaç a les necessitats de cada moment que la societat demane.

VALORS
Acostar la pràctica esportiva a la totalitat de la ciutadania a través de sistemes d’accessibilitat i informació: Esport per a tots.

 • Promocionar el tracte equitatiu i igualitari a tots els nivells de pràctica esportiva per a tota la ciutadania, així com en els aspectes laborals del propi servei.
 • Foment de la salut i el benestar corporal a través de tots els serveis esportius prestats.
 • Incidir en el component educatiu dins de la pràctica esportiva, amb especial atenció en les etapes primerenques i l’esport escolar.
 • Promocionar l’associacionisme local i fomentar la participació ciutadana dins dels processos de presa de decisions.
 • Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat mediambiental en la gestió de serveis i instal·lacions esportives.
 • Aplicar polítiques de modernització i innovació en els serveis.
 • Promocionar la formació contínua dels treballadors del servei i de totes les persones i entitats implicades en el sistema esportiu local.

   

  OBJECTIUS

  1. Construir nous espais esportius que permeten garantir la demanda actual d’activitats i serveis de la ciutadania i els clubs esportius.

  2. Realitzar projectes de millora parcial o integral d’aquelles instal·lacions esportives que es troben en pitjor estat, obsoletes o que no complisquen amb els criteris de sostenibilitat, eficiència i accessibilitat.

  3.Realitzar estudis de demanda de necessitats a nivell esportiu per a oferir a la ciutadania aquelles activitats i serveis que es precisen.

  4. Implementar sistemes d’innovació tecnològica i modernització per a facilitar l’accés a les instal·lacions i serveis, així com evitar la despesa innecessària de paper.

  5.Modernitzar els diferents procediments del servei d’esports per a agilitar les gestions i economitzar en recursos econòmics i humans.

  6. Generar contractes de prestació de serveis concordes a la realitat del municipi que permeten un major control de les gestions i processos administrats per les diferents empreses adjudicatàries.

  7. Desenvolupar plans de promoció esportiva en edat escolar a través de la iniciativa pròpia, dels clubs esportius i de les diferents entitats d’alt impacte, com les AMPAs.

  8. Millorar els sistemes de subvencions a través de concurrència competitiva, evitant subvencions nominatives en la mesura que siga possible.

  9.  Realitzar un estudi de costos per a adequar el pressupost anual del servei d’esports a les necessitats reals.

  10. Promocionar la participació ciutadana i l’associacionisme a través dels diferents clubs esportius i el Consell Assessor d’Esports.

  11. Actualitzar les diferents normatives pròpies del servei, així com regular aquelles que no s’hagen tingut en compte.