Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

Convocatòria de les Ajudes a Estudis Universitaris i de Màster, curs 2022/2023 . S'àmplia el termini de presentació fins al 3 de juny de 2023.

becas2.jpg

L'Ajuntament de Quart de Poblet conscient de la importància de contribuir a garantir una vertadera igualtat en l'accés a l'educació, en tots els seus nivells i graus, i amb la intenció de reduir l'impacte de les despeses que aquests estudis suposen en l'economia familiar, convoca, a través de la seua Regidoria d'Educació, les següents ajudes a l'estudi que es regiran per les següents.

BASES:

1ª.- OBJECTE.

L'objecte d'aquestes bases la concessió d'ajudes de caràcter general per a la realització d'estudis Universitaris i de Màster dirigides a estudiants universitaris empadronats a Quart de Poblet.

2ª.-REQUISITS.

Podran accedir a aquestes ajudes els i les estudiants que reunisquen els següents requisists:

1.      Estar matriculat en estudis conduents a l'obtenció del títol de Grau, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Diplomatura, Magisteri, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica y Màster.

2.      Estar empadronat i residir la unitat familiar al complet a Quart de Poblet, durant el curs en què se sol·licite l'ajuda.

3.      No haver rebut una altra ajuda amb la mateixa finalitat concedida per altres administracions públiques o persones jurídiques privades.

4.      La renda familiar no supere els 11.000 euros anuals per càpita. És a dir, que la renda computable de la unitat familiar no podrà superar els 11.000 euros per cada membre. Tenint en compte que:

Casos en els quals s'augmenta un membre més, per a la computació de la renda per càpita:

                            I.      Discapacitat legalment reconeguda del sol·licitant o germans.

                           II.      Famílies monoparentals.

2.    Membres computables:

                             I.      Per al càlcul de la renda familiar a l'efecte de beca, són membres computables de la família el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, en el seu cas, el/la sol·licitant, els germans i germanes solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquen en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any anterior a la data de la convocatòria o els de major edat, quan es tracte de persones amb discapacitat, així com les/els ascendents dels pares i mares que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

                           II.      En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es consideren membres computables el/la cònjuge o, en el seu cas, la persona a la qual es trobe unit per anàloga relació, així com els fills/es si n'hi haguera i que convisquen en el mateix domicili.

                         III.      En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell d'ells que no convisca amb el/la sol·licitant de la beca.

                         IV.      Tindrà, no obstant això, la consideració de membre computable i sustentador principal, en el seu cas, el/la nova cònjuge o persona unida per anàloga relació que residisca en el domicili, les rendes i el patrimoni del qual s'inclouran dins del còmput de la renda i patrimoni familiars.

5.       Quant al rendiment acadèmic:

1.    Del curs anterior, requisits a complir en el termini de presentació de sol·licituds.

                                            I.         Càlcul de crèdits:

§  Els qui, estant en possessió del títol de batxillerat accedisquen a la universitat mitjançant la prova d'accés i es matriculen per primera vegada de primer curs d'estudis de Grau, hauran d'acreditar una nota d'accés a la Universitat de 5 punts mínim.

§  Els i les sol·licitants de beca de segons i posteriors cursos hauran d'haver superat en l'últim curs els següents percentatges dels crèdits matriculats:

 

Rama de coneixement

Percentatge de crèdits a superar

Arts i Humanitats

75 %

Ciències

65 %

Ciències Socials y Jurídiques

75 %

Ciències de la Salut

65 %

Enginyeria o Arquitectura

50 %

 

Aquests percentatges s'aplicaran al 50% en els casos d'estudiants amb discapacitat igual o superior al 65%.

En cas d'haver deixat transcórrer algun any acadèmic sense realitzar estudis, els requisits assenyalats s'exigiran respecte de l'últim curs realitzat.

 

                                                   II.     Càlcul de la nota mitjana:

§   Quan es tracte de plans d'estudi organitzats per assignatures, la nota mitjana es calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el nombre total d'assignatures.

§   Quan es tracte de plans d'estudis organitzats per crèdits, la puntuació que resulte d'aplicar el barem anterior a cada assignatura, es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la següent fórmula:

                                           V= P x NCa                                                              N C

V = Valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura.

P = Puntuació de cada assignatura segons el barem de l'apartat anterior.

NCa = Nombre de crèdits que integren l'assignatura.

NCt=Nombre de crèdits cursats i que tenen la consideració de computables en aquesta Resolució.

Els valors resultants de l'aplicació d'aquesta fórmula se sumaran, sent el resultat la nota mitjana final.

 

2.    Dades acadèmiques del curs en el qual el/la sol·licitant està matriculat, tenint en compte que:

a.  Hauran d'estar matriculats en un mínim de 60 crèdits. En el supòsit de matricular-se d'un nombre superior de crèdits, tots ells seran tinguts en compte per a la valoració del rendiment acadèmic.

b. En aquells casos en els quals, en virtut de la normativa pròpia de la universitat, resulte limitat el nombre de crèdits que puga quedar matriculat l'estudiant, aquest podrà obtindre tots els components de beca que li corresponguen de conformitat amb el que es disposa en aquesta convocatòria, si es matricula en tots aquells en els quals li siga possible.

c.  El nombre mínim de crèdits fixat, no serà exigible, per una sola vegada, en el cas de les i els estudiants als quals, per a finalitzar els seus estudis, els reste un nombre de crèdits inferior a aquest número mínim, sempre que no haja gaudit de la condició de becari/a durant més anys dels previstos en el (Art. 5.2.f.1.) d'aquesta convocatòria.

d. Els estudiants que estiguen afectats de discapacitat d'un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per a complir el requisit de matriculació fins a un màxim del 50%, mai inferior a 30 crèdits.

e.  En caso de estudios universitarios a distancia, el/la estudiante deberá matricularse como mínimo de 35 créditos según el plan de estudios. En cas d'estudis universitaris a distància, l'estudiant haurà de matricular-se com a mínim de 35 crèdits segons el pla d'estudis.

f.  Duració de la condició de beneficiari/a de les ajudes.

1.      Es podrà gaudir d'ajuda durant dos anys més dels establits en el pla d'estudis, excepte per als qui cursen estudis de la branca d'enginyeria i arquitectura el termini de la qual serà de tres anys.