Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

Convocatòria de les ajudes a l'estudi de Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Grau Superior i curs d'espacialización FP, curs 2023/24. Del 28 de febrer al 20 de març.

beques.jpg

L'Ayuntament de Quart de Poblet conscient de la importància de contribuir a garantir una vertadera igualtat en l'accés als estudis d'Universitat, Màster i Doctorat, amb la intenció de reuir l'impacte dels despeses que aquests estudis suposen en l'economía familiar. 

Ës pel que dones de la Regidoría d'Educació és convoquen aquestes ajudes que és regeixen per els seues pròpies Bases Reguladors, de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 9.2 de la LLei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular el procediment per a la concessió d'ajuda per a l'alumnat que durant el Curs 2023/2024 que realitza estudis de d'Universitat, Màster i Doctorat

 

2.- REQUISITS

Podran sol·licitar aquestes beques els i les estudiants de Quart de Poblet que en el curs acadèmic 2023-2024 cursen ensenyaments de Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Programa Formatiu de Qualificació Bàsica, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Grau Superior, i Cursos D'Especializació FP, que complisquen els requisits establits en l'apartat 2n de les Bases reguladores d'aquestes ajudes.

3.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI

 

L'import corresponent a les beques que es convoquen es farà efectiu amb càrrec al crèdit aprovat en la partida pressupostària 48100-326 del Pressupost General per a l'exercici de 2024, i inclosa en el Pla Estratègic de subvencions, per un import de 6.000.- €

4.- ÒRGAN INSTRUCTOR.

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

5.- QUANTIA DE LES AJUDES I CRITERI DE CONCESSIÓ:

La quantia individual ascendeix a 100 euros i la global d'aquesta convocatòria serà distribuïda entre les i els sol·licitants beneficiaris, reservant un màxim del 5% per a l'esmena d'errors materials, fins a esgotar la consignació pressupostària.

Els criteris per a la concessió de les beques en aquesta convocatòria són:

  • Estar matriculat o matriculada el/la sol·licitant de l'ajuda, en Batxillerat o Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius, durant el curs 2023/2024.
  • No tindre més de dues assignatures pendents del curs anterior.
  • Estar empadronat o empadronada i residir la unitat familiar al complet, en el Municipi de Quart de Poblet durant el curs 2023/2024.
  • Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol una altra que tinga la mateixa finalitat concedida per altres administracions públiques o persones jurídiques privades.
  • La renda familiar no podrà superar els 12.600 euros anuals per càpita. És a dir, que la renda computable de la unitat familiar no podrà superar els 12.600 euros, per cada membre de la unitat familiar.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases i convocatòria en el BOP, a més es farà pública en la web municipal.

Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat i es podran presentar, juntament amb la documentació requerida en les Bases Reguladores a través del Registre de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet, punxant en el següent enllaç:

https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=17593

Es podrà, prèvia cita, ser atés en l'Àrea d'Educació per a la revisió de la documentació a presentar tant a través de Seu electrònica com per a la presentació en l'Oficina d'Atenció Ciutadana, així com, de qualsevol de les maneres admeses pel Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.