Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES D'INFANTIL, CURS 2023/2024.

beques.jpg

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUS DE LES AJUDES D'EDUCACIÓ INFANTIL, CURS 2023/2024 SÀRRIA DEL 12 D'OCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE de 2023.(tos dos inclusive)

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de “Ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar”, per l'Ajuntament de Quart de Poblet, dirigides a l'alumnat matriculat en 2n Cicle d'Educació Infantil, durant el curs acadèmic actual, i que es troben empadronats a Quart de Poblet la unitat familiar.

REQUISITS

Podran accedir a aquestes ajudes els/les estudiants que reunisquen els següents requisits:

1.    Estar matriculat l'alumnat en Infantil de 2n cicle (3, 4 o 5 anys), durant el curs actual.

2.    Estar empadronada i residir la unitat familiar al complet, a Quart de Poblet  durant el curs acadèmic.

3.    Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol una altra que tinga la mateixa finalitat concedida per altres administracions públiques o persones jurídiques privades.

4.    Haver adquirit els llibres de text i material escolar.

5.    La renda familiar no podrà superar els 11.000 euros anuals per càpita . És a dir, que la renda computable de la unitat familiar no podrà superar els 11.000 euros per cada membre.

Casos en els quals s'augmenta un membre més, per a la computació de la renda per càpita :

a)    Discapacitat legalment reconeguda del sol·licitant o germans.

b)    Famílies monoparentals.

c)    Acolliment familiar o en residència.   

Membres computables.

1.       Per al càlcul de la renda familiar a l'efecte de beca, són membres computables de la família el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, en el seu cas, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquen en el domicili familiar a 31 de desembre de l'exercici anterior o els de major edat, quan es tracte de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

 

2.       En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell d'ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca.

 

3.       Tindrà, no obstant això, la consideració de membre computable i sustentador principal, en el seu cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació que residisca en el domicili, les rendes i el patrimoni del qual s'inclouran dins del còmput de la renda i patrimoni familiars.

 

 DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

S'haurà de presentar ORIGINAL O CÒPIA de tots els documents que seguidament es relacionen, havent de ser llegibles.

1.    Copia del DNI o NIF del sol·licitant, pare, mare o cònjuge actual del progenitor amb el qual convisca el sol·licitant.

2.    Copia del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.

 

3.    Copia  llegible del compte bancari, on consten clarament els codis que identifiquen el banc, la sucursal, el dígit de control i el número de compte en què s'ingressarà l'ajuda, en cas d'aprovació i el nom del titular del compte i el seu DNI.

4.    El certificat ANNEX II,  si l'alumne es troba matriculat fora del municipi, emplenat pel centre corresponent.

5.    ANNEX II. Autorització, degudament firmada per a demanar dades en l'A.E.A.T.

 

6.    Important.- A la sol·licitud presentada mitjançant registre electrònic, haurà d'anar acompanyada de la documentació a aportar i annexos que s'haurà d'incloure en format PDF, en un únic fitxer.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS ESPECIALS:

1.    La situació d'unitat  familiar monoparental, s'acreditarà amb Certificat del Registre Civil o sentència judicial ferma de separació matrimonial o resolució judicial de mesures provisionals.

2.    La discapacitat física, psíquica o sensorial del sol·licitant, germà o descendent, s'acreditarà amb qualificació oficial de discapacitat expedida per la Conselleria de Benestar Social, a través dels Centres de Diagnòstic de Minusvalideses actualitzat.

3.    Acolliment del menor: resolució administrativa o judicial.