Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ASSOCIACIONS DE PARES I MARES DE L'ALUMNAT DELS CENTRES EDUCATIUS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

3.jpg

Les subvencions a atorgar en l'exercici 2023 es regiran, a més de per les bases reguladores aprovades el 9 de març de 2021, i pel que s'estableix en aquesta convocatòria:
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
La concessió ajudes per a col·laborar en aquelles despeses inherents a les activitats i funcionament de les Associacions de Pares, Mares o Famílias d'Alumnes dels centres d'Educació Infantil. Primària i Secundària de Quart de Poblet durant l'exercici 2023.
2.- REQUISITS
Podran sol·licitar aquestes ajudes les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes dels centres públics i concertats, degudament legalitzats i inscrits en els registres corresponents i el domicili social dels quals estigui fixat a Quart de Poblet i l'activitat es desenvolupi principalment en aquest municipi.3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ.- Del 21 d'abril al 10 de maig tots dos inclusivament.