Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

Pròxima Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva per Associacions de Pares, Mares o Famílies de l'Alumnat dels Centres Educatius d'Educació Primària i Secundària Obligatòria de Quart de Poblet.

QUART EDUCA LOGO.png

Pròxima Convocatòria de les subvencions en concurrència competitiva per a associacions de pares i mares de l'alumnat dels centres educatius d'Educació Primària i Secundària Obligatòria de Quart de Poblet, per a col·laborar en les seues activitats i sosteniment, per a l'exercici 2023.

1.- Objecte de la convocatòria

La concessió d'ajudes per a col·laborar en aquelles despeses inherents a les activitats i funcionament de les Associacions de Pares, Mares o *Famílias d'Alumnes dels centres d'Educació Infantil. Primària i Secundària de Quart de Poblet durant l'exercici 2023.

2.- Requisits

Podran sol·licitar aquestes ajudes les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes dels centres públics i concertats, degudament legalitzats i inscrits en els registres corresponents i el domicili social dels quals estiga fixat a Quart de Poblet i l'activitat es desenvolupe principalment en aquest municipi.

3.- Crèdit pressupostari

D'acord amb el que s'estableix en el Pla Estratègic de Subvencions per a l'exercici 2023, el crèdit pressupostari previst en la partida 326/48900 del pressupost de l'Ajuntament de Quart de Poblet per a la present convocatòria és de 36.000,00 euros.

4.- Òrgan instructor

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

5.- Quantia de les ajudes i criteri de baremació .

El crèdit pressupostari indicat es distribuirà ponderadament en funció de la  puntuació obtinguda en la baremació. Els criteris establits en aquesta convocatòria són els següents:

 • 20 punts (60%) que s'assignaran proporcionalment en funció del número d'alumnat matriculat en el centre .

 •  14 punts (40%) relacionats amb el projecte d'activitats a realitzar i que s'atorgaran de la següent manera:

 1.  Fins a 5 punts per la qualitat del projecte: Anàlisi de la necessitat, objectius del projecte, planificació d'activitats, descripció d'activitats i avaluació.
 2.  1 punt: Si el projecte inclou activitats extraescolars que afavorisquen la corresponsabilitat i la conciliació familiar.
 3.  1 punt: Si el projecte inclou activitats extraescolars de reforç acadèmic.
 4.  1 punt: Si el projecte inclou activitats que afavorisquen la inclusió educativa.
 5.  1 punt: Si el projecte inclou activitats complementàries que incloguen la promoció de la salut socioemocional.
 6.  1 punt: Si el projecte inclou activitats de sensibilització sobre la importància d'anar a classe tots els dies.
 7.  1 punt: si el projecte inclou activitats de promoció, motivació i cohesió de l'entitat i de la comunitat educativa.
 8.  Fins a 2 punts: Si el projecte inclou activitats en xarxa, amb altres *AMPAs o entitats (0,50 punts per projecte conjunt).
 9.  Fins a 1 punt: Si el projecte inclou la participació en activitats municipals (0,25 punts per activitat o projecte).

La quantia màxima de l'ajuda o subvenció a concedir no podrà superar el 80% del pressupost del projecte d'activitats presentat.