Plaza Valldecabres, 19, Quart de Poblet (46930), València

Pla de Mesures Antifrau

L'Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, per la qual s'estableix el sistema de gestió del PRTR, és aplicable a les entitats que integren el sector públic de conformitat amb el disposat en l'article 2.1 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com a quants altres agents intervinguen en l'execució del PRTR com receptors de fons, establint els procediments i instruments necessaris per a garantir la seua coordinació i seguiment.

L'Ajuntament de Quart de Poblet com a entitat beneficiària i executora de projectes finançats amb fons del PRTR, ha de comptar amb un "Pla de mesures antifrau" que li permeta garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons s'han utilitzat d'acord amb la normativa aplicable, en particular en el qual es refereix a la prevenció, detecció i correcció de frau, corrupció i conflictes d'interessos.

Per tot això, l'Ajuntament de Quart de Poblet, en compliment de l'article 6, de l'Ordre HFP/1030/2021, va elaborar i va aprovar un Pla de Mesures Antifrau per a la gestió dels fons NextGenerationEU. D'aquesta manera, es compromet amb els estàndards més alts en compliment de les normes jurídiques i ètiques, adherint-se als principis d'integritat, objectivitat, proporcionalitat i honestedat en l'exercici de les seues funcions.

En definitiva, s'adopta una política de tolerància zero contra el frau i la corrupció, establint un sistema de control intern dissenyat per a prevenir i detectar, en la mesura que siga possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu cas, corregir i esmenar les seues conseqüències, en cas de produir-se.

Per a donar compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, s'ha implantat un Canal Intern d'Informació, que és el llit preferent per a informar sobre les accions o omissions que puguen constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, que es produïsquen en un context laboral o professional, dins de l'àmbit d'actuació de l'Ajuntament de Quart de Poblet,

És un espai de comunicació segur que permet la presentació de comunicacions anònimes com identificades, i garanteix la seua total seguretat, confidencialitat i protecció de dades de l'informant.

El canal extern és independent a l'entitat. L'objectiu d'aquest canal és posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (*SNCA) - *Infofraude, fets que puguen ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea.