Carrer Reverendo Padre José Palacios, 1, Quart de Poblet (46930), València
Edifici L'Estació. Horari (excepte amb visites guiades): - Divendres de 17:00 a 20:00 - Dissabtes de 10:00 a 14:00

Ajudes a l´estudi de Batxiller, FP Bàsica i Cicles Formatius

Ajudes a l'estudi de Batxiller, FP Bàsica, i Cicles Formatius

L'Ajuntament de Quart de Poblet conscient de la importància de contribuir a garantir una vertadera igualtat en l'accés als estudis mitjans, i amb la intenció de reduir l'impacte de les despeses que aquests estudis suposen en l'economia familiar, convoca, a través de la seua Regidoria d'Educació, les següents ajudes a l'estudi que es regiran per les següents.

Article 1: Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió d'ajudes per a l'alumnat que realitza estudis de Batxillerat, Formació Professional Bàsica o Cicles Formatius.

Article 2: Requisits

Podran accedir a aquestes ajudes els i les estudiants que reunisquen els següents requisits:

  1. Estar matriculat o matriculada .el sol·licitant de l'ajuda, en Batxillerat o Cicles Formatius, durant en el curs acadèmic que establisca la convocatòria. 
  2. No tindre més de dues assignatures pendents del curs anterior.
  3.  Estar empadronat o empadronada i residir la unitat familiar al complet, en el Municipi de Quart de Poblet en el moment de sol·licitar l'ajuda.
  4.  La renda familiar per càpita no podrà superar la quantitat establida en la convocatòria anual.