Calle José María Coll, 8, Quart de Poblet (46930), València

Pla d'Activació Social per a l'Ocupació 2023.

 El Pla d'Activació Social per a l'Ús de l'Ajuntament de Quart de Poblet té com a objecte millorar l'ocupabilitat i la inclusió social de persones en risc d'exclusió social, e  inserir o reinserir en el mercat laboral a persones de col·lectius vulnerables. Mitjançant la contractació en aquesta ocasió de operaris/as  i auxililiares de serveis amb una duració de fins a 12 mesos.

Dirigit a persones desocupades inscrites en l'oficina LABORA, empadronades a Quart de Poblet , com a mínim 6 mesos abans de la data d'inici del termini de presentació de candidatures en el present Pla,  i complisquen amb tots els requisits de l'apartat 3 de les bases i convocatòria.

Podran trobar tota la informació del present Pla d'Activació Social per l'Ocupació en les bases reguladores i convocatòria aprovades per acord de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 7 d'agost de 2023, publicades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal.


La presentació de sol·licituds es presentaran per registre d'entrada del Centre d'Ocupació i Desenvolupament de Quart de Poblet, situat en C/ José Mª Coll núm. 8, utilitzant-se preferentment la instància model que es facilitarà en el propi Centre d'Ocupació i Desenvolupament o en la pàgina www.quartdepoblet.es i en https://quartdepoblet.es/area/empleo sent el termini de presentació de 20 dies hàbils a comptar des d'endemà de la publicació de la present convocatòria, del 29 de setembre al 30 d'octubre de 2023.