Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

ÀREES DE GESTIÓ POLÍTICA

La legislatura 2015-2019 es caracteritza per una administració més senzilla i eficient en la gestió dels recursos humans, posant l'èmfasi en aquelles matèries que són prioritàries: la generació d'activitat econòmica, ocupació i formació, la planificació i el desenvolupament sostenible del municipi, i la igualtat d'oportunitats per a totes les persones.

Responent a aquests criteris, s'organitza l'administració municipal entorn de quatre eixos que defineixen quatre grans àrees de gestió, que són:


Planificació Urbanística, Territori i Sostenibilitat

Coordinació política: Juan Medina Cobo.

És l'àrea encarregada de la planificació i gestió urbanística, tramita i gestiona les llicències urbanístiques i d'activitats, i executa la conservació i el manteniment dels edificis municipals i espais públics. Impulsa i desenvolupa els plans d'eficiència energètica, cicle hidràulic, sostenibilitat, protecció de l'agricultura, trànsit i mobilitat urbana, dotació, renovació i manteniment de zones verdes. S'ocupa de la gestió de residus urbans, neteja viària, manteniment de carrers, places i espais públics.


Hisenda i Recursos Generals

Coordinació política: Bartolomé Nofuentes López.

Aquest àrea assumeix les funcions de planificació, coordinació general i control d'hisenda, pressupost, gestió financera, recursos fiscals, contractació i subministraments, organització dels recursos humans, patrimoni municipal, seguretat ciutadana i protecció civil. També impulsa i coordina la recuperació i promoció econòmica, el foment de l'ocupació estable i de qualitat, la gestió d'empreses públiques, el consum, el pla d'impuls al comerç local, els mercats. Coordina també l'administració transparent i la incorporació d'eines participatives i de col·laboració de la ciutadania en la gestió municipal: el Govern Obert, incidint especialment en l'administració electrònica, Internet, la comunicació i la gestió de recursos informàtics i tecnològics al servei de la participació ciutadana. D'altra banda, coordina el desenvolupament d'un projecte de turisme natural i cultural sostenible vinculat a la Ruta de l'Aigua, principalment.


Benestar Social i Famílies

Coordinació política: Llum Moral i Muñoz.

Coordina i gestiona les actuacions orientades a enfortir i garantir la cohesió social i el suport a les famílies, l'Estat del Benestar. Executa el desenvolupament de programes d'atenció, participació i promoció del benestar de les persones majors. Coordina el Pla Municipal d'Accessibilitat i els programes de pau i solidaritat.


Serveis Socioculturals

Coordinació política: Cristina Mora Luján.

Assumeix les funcions dels serveis socioculturals dirigits a la ciutadania. Engloba el foment i desenvolupament d'activitats culturals, posant l'accent en la promoció dels artistes locals, la gestió dels equipaments culturals, la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor, la catalogació, protecció i divulgació del patrimoni material i immaterial local, així com els programes de promoció del valencià i normalització lingüística. Assumeix també la gestió dels programes dirigits a l'escolarització, l'elaboració del mapa escolar i el manteniment dels centres educatius, l'impuls de Quart de Poblet Ciutat Educadora. També inclou la dinamització i serveis per a la joventut, la coordinació i gestió de la promoció de l'esport, l'atenció a la infància i l'adolescència i el desenvolupament de programes d'igualtat entre homes i dones, i de respecte a la diversitat sexual i afectiva. Coordina les polítiques de participació ciutadana, proximitat i convivència.