Plaza del País Valencià, 1, Quart de Poblet (46930), València

COMISSIONS INFORMATIVES

Constituïdes per a l'estudi, informe i dictamen dels assumptes que siguen propis del seu àmbit. Estan integrades per representants de tots els grups municipals. El nombre de regidors i regidores que pot designar cada grup municipal per a formar part de les comissions informatives ha de ser proporcional a la composició del ple. Les sessions de les respectives comissions es convoquen quan hi ha assumptes per a ser sotmesos al Ple o l'Alcaldia demana el dictamen d'una comissió sobre una qüestió concreta.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 20.1.c) de la Llei 7/85 de 2 d'abril 7 i en l'article 31.3) de la Llei Valenciana de Règim Local (Llei 8/2010 de 23 de juny) i vista la proposta de l'Alcaldia sobre composició i denominació de les comissions municipals informatives permanents les funcions de les quals seran les de dictaminar assumptes que se sotmeten al Ple dins del seu àmbit de competències per raó de la matèria, que es concreten així:

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS

Competències: Aquest àrea assumeix les funcions de planificació, coordinació general i control d'hisenda, pressupost, gestió financera, recursos fiscals, contractació i subministraments, organització dels recursos humans, patrimoni municipal, seguretat ciutadana i protecció civil. També impulsa i coordina la recuperació i promoció econòmica, el foment de l'ocupació estable i de qualitat, la gestió d'empreses públiques, el consum, el pla d'impuls al comerç local, els mercats. Coordina també l'administració transparent i la incorporació d'eines participatives i de col·laboració de la ciutadania en la gestió municipal: el Govern Obert, incidint especialment en l'administració electrònica, Internet, la comunicació i la gestió de recursos informàtics i tecnològics al servei de la participació ciutadana. D'altra banda, coordina el desenvolupament d'un projecte de turisme natural i cultural sostenible vinculat a la Ruta de l'Aigua, principalment.