Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

COMISSIONS INFORMATIVES

Constituïdes per a l'estudi, informe i dictamen dels assumptes que siguen propis del seu àmbit. Estan integrades per representants de tots els grups municipals. El nombre de regidors i regidores que pot designar cada grup municipal per a formar part de les comissions informatives ha de ser proporcional a la composició del ple. Les sessions de les respectives comissions es convoquen quan hi ha assumptes per a ser sotmesos al Ple o l'Alcaldia demana el dictamen d'una comissió sobre una qüestió concreta.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 20.1.c) de la Llei 7/85 de 2 d'abril 7 i en l'article 31.3) de la Llei Valenciana de Règim Local (Llei 8/2010 de 23 de juny) i vista la proposta de l'Alcaldia sobre composició i denominació de les comissions municipals informatives permanents les funcions de les quals seran les de dictaminar assumptes que se sotmeten al Ple dins del seu àmbit de competències per raó de la matèria, que es concreten així:

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS

Competències: Aquest àrea assumeix les funcions de planificació, coordinació general i control d'hisenda, pressupost, gestió financera, recursos fiscals, contractació i subministraments, organització dels recursos humans, patrimoni municipal, seguretat ciutadana i protecció civil. També impulsa i coordina la recuperació i promoció econòmica, el foment de l'ocupació estable i de qualitat, la gestió d'empreses públiques, el consum, el pla d'impuls al comerç local, els mercats. Coordina també l'administració transparent i la incorporació d'eines participatives i de col·laboració de la ciutadania en la gestió municipal: el Govern Obert, incidint especialment en l'administració electrònica, Internet, la comunicació i la gestió de recursos informàtics i tecnològics al servei de la participació ciutadana. D'altra banda, coordina el desenvolupament d'un projecte de turisme natural i cultural sostenible vinculat a la Ruta de l'Aigua, principalment.


Integrants de la Comissió:

PSOE:

Bartolomé Nofuentes López

Juan Antonio Medina Cobo

María Teresa Ibáñez Martínez

Consuelo Campos Malo

Cristina Mora Luján

Lucía Fernández Sevilla

Suplents: José A. Zapata Martínez

Borja García Peinado

PP:

Amparo Mora Castellá

José Miguel Sanmartín Aguilar

Suplent: Mercedes Monzó Sancho

COMPROMÍS:

Rosa Mª García Asensio

Xavier Torres i Medina

Suplente: Onofre Espinós Armero

SI SE PUEDE:

Sergio Gavilán Navarrete

Suplente: Daniel Jaén Gomáriz

CIUTADANS:

Francisco Javier Soler Coll


La Comissió Especial de Comptes actuarà com a Comissió Informativa Permanent en Economia i Hisenda, amb la denominació citada.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Competències: És l'àrea encarregada de la planificació i gestió urbanística, tramita i gestiona les llicències urbanístiques i d'activitats, i executa la conservació i el manteniment dels edificis municipals i espais públics. Impulsa i desenvolupa els plans d'eficiència energètica, cicle hidràulic, sostenibilitat, protecció de l'agricultura, trànsit i mobilitat urbana, dotació, renovació i manteniment de zones verdes. S'ocupa de la gestió de residus urbans, neteja viària, manteniment de carrers, places i espais públics. 

Integrants de la Comissió:

PSOE:

Juan Antonio Medina Cobo

Manuel Díaz Montero

Bartolomé Nofuentes López

Borja García Peinado

José A. Zapata Martínez

Lucía Fernández Sevilla

Suplents: Consuelo Campos Malo

Amparo Torner Durán

PP:

José Miguel Sanmartín Aguilar

Mercedes Monzó Sancho

Suplente: Consuelo García Santaemilia

COMPROMÍS:

Onofre Espinós Armero

Xavier Torres i Medina

Suplente: Rosa Mª García Asensio

SI SE PUEDE:

Daniel Jaén Gomáriz

Suplent: Sergio Gavilán Navarrete

CIUDADANOS:

Francisco Javier Soler Coll


COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS

Competències: Assumeix les funcions dels serveis socioculturals dirigits a la ciutadania. Engloba el foment i desenvolupament d'activitats culturals, posant l'accent en la promoció dels artistes locals, la gestió dels equipaments culturals, la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor, la catalogació, protecció i divulgació del patrimoni material i immaterial local, així com els programes de promoció del valencià i normalització lingüística. Assumeix també la gestió dels programes dirigits a l'escolarització, l'elaboració del mapa escolar i el manteniment dels centres educatius, l'impuls de Quart de Poblet Ciutat Educadora. També inclou la dinamització i serveis per a la joventut, la coordinació i gestió de la promoció de l'esport, l'atenció a la infància i l'adolescència i el desenvolupament de programes d'igualtat entre homes i dones, i de respecte a la diversitat sexual i afectiva. Coordina les polítiques de participació ciutadana, proximitat i convivència.

Integrants de la Comissió:

PSOE:

Cristina Mora Luján

Consuelo Campos Malo

Manuel Díaz Montero

Borja García Peinado

Amparo Torner Durán

Juan Medina Cobo

Suplents: Bartolomé Nofuentes López

José A. Zapata Martínez

PP:

Mercedes Monzó Sancho

Consuelo García Santaemilia

Suplent: Amparo Mora Castellà

COMPROMÍS:

Onofre Espinós Armero

Rosa Mª García Asensio

Suplente: Xavier Torres i Medina

SI SE PUEDE:

Daniel Jaén Gomáriz

Suplent: Sergio Gavilán Navarrete

CIUDADANOS:

Francisco Javier Soler Coll


COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I FAMÍLIA

Coordina i gestiona les actuacions orientades a enfortir i garantir la cohesió social i el suport a les famílies, l'Estat del Benestar. Executa els programes dirigits a protegir la salut comunitària, entre els quals es troba el Pla Municipal de Drogodependències, i el desenvolupament de programes d'atenció, participació i promoció del benestar de les persones majors. Coordina el Pla Municipal d'Accessibilitat i els programes de pau i solidaritat.


Integrants de la Comissió:

PSOE:

María Teresa Ibáñez Martínez

Lucía Fernández Sevilla

Amparo Torner Durán

Consuelo Campos Malo

José A. Zapata Martínez

Cristina Mora Luján

Suplentes: Manuel Díaz Montero

Borja García Peinado

PP:

Amparo Mora Castellá

Consuelo García Santaemilia

Suplent: José Miguel Sanmartín Aguilar

COMPROMÍS:

Rosa Mª García Asensio

Xavier Torres i Medina

Suplente: Onofre Espinós Armero

SI SE PUEDE:

Sergio Gavilán Navarrete

Suplente: Daniel Jaén Gomáriz

CIUTADANS:

Francisco Javier Soler Coll