Plaza del País Valencià, 1, Quart de Poblet (46930), València

Canales de Información

CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

És el llit preferent per a informar sobre les accions o omissions previstes en l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, que puguen constituir infraccions del Dret de la Unió Europea i accions o omissions que puguen ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu que impliquen crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social, en relació amb l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Es tracta d'un canal dins de la pròpia organització, que permeta alertar sobre irregularitats o infraccions que s'estiguen produint en un context laboral o professional.

Es regeix pel principi d'accessibilitat, ja que consisteix en una eina comprensible, àgil i de fàcil accés, que permet la presentació de comunicacions, tant anònimes com identificades, i garanteix la seua total seguretat, confidencialitat i protecció de dades de l'informant. El canal intern ofereix un espai de comunicació segur i permet la interacció entre l'organització i les persones que informen o comuniquen de manera anònima o identificada.

Les informacions o comunicacions rebudes seran gestionades pel Responsable del Sistema. L'accés i la gestió del Canal intern d'informació correspon únicament als membres de la Unitat Antifrau de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Convé assenyalar que, per a evitar un mal ús de les bústies, s'aplicaran criteris estrictes per a admetre les comunicacions amb exigència de responsabilitat civil, penal o administrativa a les persones que comuniquen denúncies falses o comuniquen fets amb abús de dret i vulnerant el principi de bona fe.

CANAL EXTERN D'INFORMACIÓ

El canal extern és independent a l'entitat.

L'objectiu d'aquest canal és posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) o de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), fets que puguen ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea.

Els canals externs establit en el Pla de mesures antifrau de Quart de Poblet és: Canal SNCA - Infofraude.

Convé assenyalar que, per a evitar un mal ús de les bústies, s'aplicaran criteris estrictes per a admetre les comunicacions amb exigència de responsabilitat civil, penal o administrativa a les persones que comuniquen denúncies falses o comuniquen fets amb abús de dret i vulnerant el principi de bona fe.