Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

QUÈ ÉS EL GOVERN OBERT?

Les dades obertes constitueixen una matèria primera indispensable per a la transparència, l'obertura institucional i la rendició de comptes, al mateix temps que impulsen la col·laboració entre actors institucionals i privats. Tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern com la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableixen l'obligació de difondre la informació pública a fi de facilitar i promoure la seua reutilització. En aquesta línia, l'article 9 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern preveu l'accés lliure a la informació pública i que aquesta informació puga ser utilitzada tant per ciutadans com per empreses, de manera que es permeta la seua redistribució, reutilització i aprofitament.

Encara que la mencionada normativa de transparència ja estableix el principi de reutilització de la informació, els últims anys hi ha hagut un salt qualitatiu en la digitalització i en l'ús de les dades en tots els àmbits que fan cada vegada més important l'obertura de les dades i la seua bona gestió. Això s'ha evidenciat especialment en l'actual pandèmia de la COVID-19. A més, la directiva de dades obertes i els instruments de la Unió Europea per a promoure la governança i reutilització de les dades per al creixement i la innovació són també una oportunitat en aquest sentit.  La recent Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, nou marc normatiu en matèria de transparència, regula les dades obertes i la reutilització de la informació i estableix que les administracions han de promoure l’obertura efectiva de les dades públiques per a afavorir la seua reutilització, i estableix el mandat al Consell d’aprovar una estratègia valenciana de dades obertes que establisca la planificació estratègica per a l’obertura, la governança i la reutilització de les dades públiques, amb les relacions de col·laboració que siguen necessàries amb la resta d’administracions i institucions públiques valencianes.

Per a millorar la governança i la participació ciutadana l'Ajuntament de Quart de Poblet ha fet passos decidits en la senda del govern obert que fortificarà durant la legislatura 2023-2027, els quals han de sustentar-se en una estratègia de dades obertes ambiciosa per a produir una transparència completa i efectiva, per a possibilitar una gestió basada en resultats i la seua rendició de comptes, així com per a generar una xarxa de relacions amb diferents segments de reutilitzadors que poden donar valor a les dades i contribuir al desenvolupament social, econòmic, mediambiental i democràtic. L’estratègia de dades obertes ha de ser el marc per a un sistema públic de gestió de dades per a reutilitzar-les i valoritzar-les, i així impulsar l’entorn digital i obtindre el màxim valor del gran volum d’informació generat per l’Administració.