Carrer La Torreta, 1, Quart de Poblet (46930), València
boton.png
MODELO EJEMPLO (GVA - DIVAL).png

Subvencions a entitats sense ànim de lucre

Amb l'entrada en vigor de la Llei de Subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions), l'Ajuntament de Quart de Poblet va aprovar una Ordenança Municipal que regula el procediment per a la sol·licitud i posterior justificació de les subvencions. Des de l'actualització dels impresos que serviran de base per a les sol·licituds fins a la creació d'una unitat administrativa que dona suport a la gestió de les subvencions, passant per l'assessorament per a l'elaboració i gestió de projectes, han sigut diverses les mesures adoptades per l'Ajuntament a fi de garantir el cofinançament de projectes d'interés públic i la gestió transparent dels fons que a ells es destinen.

Una de les propostes de l'Ajuntament de Quart de Poblet per enfortir la xarxa associativa en el municipi, en el marc de la nova llei, es manifesta a través de la signatura de convenis de col·laboració amb les associacions per a la gestió de determinats projectes i activitats d'interés públic. A més de la convocatòria de diverses concurrències competitives en diferents àmbits d'actuació.

Normativa

Ley 38/2003 General de Subvenciones

RD 887/2006 Reglamento General de Subvenciones

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ordenanza Municipal de Subvenciones

Qui ho pot sol·licitar

Entitats i associacions sense ànim de lucre

Documentació a aportar

Si és convocatòria per concurrència competitiva, a part de la instància la documentació que es requerisca en les bases.

Requisits a complir

Associacions i entitats sense finalitat de lucre, inscrites en el Registre Municipal de Quart de Poblet.

On sol·licitar-ho

A través de la Seu electrònica de l'Ajuntament amb certificat de representant d'entitat.