Carrer La Torreta, 1, Quart de Poblet (46930), València
boton.png
MODELO EJEMPLO (GVA - DIVAL).png

Ús d'espais públics i L'Esplai associatiu per a entitats

Tal com recull l'article 18.5 de la Carta de Participació Ciutadana, les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de Quart de Poblet, "podran accedir a l'ús dels mitjans públics municipals, especialment de locals i mitjans de comunicació, amb les limitacions que estableixen les ordenances municipals i la coincidència en la seua utilització per part de diverses associacions o pel mateix Ajuntament".

Aquest espai es troba a la disposició de les associacions de Quart de Poblet, al costat del pícnic "La Pinaeta". Es tracta d'un espai accessible, amb zones d'ombra, un escenari amb presa de llum i diverses barbacoes a l'aire lliure. També compta amb taules i cadires per a facilitar que les associacions puguen desenvolupar les seues activitats de manera autònoma.

Per a fer ús de l'espai, és necessari que la persona que ostenta la presidència present una sol·licitud dirigida a l'Àrea de Participació Ciutadana a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb una antelació mínima de 30 dies, tal com estableix l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal. Aquesta sol·licitud inclou la declaració responsable 
que s'ha de presentar i on l'associació sol·licitant declara que està en possessió d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix els danys que es pogueren produir en el desenvolupament de
l'activitat a les instal·lacions, materials o a terceres persones, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordenança Reguladora d'Ocupació del Domini Públic Municipal, publicat en el BOP núm. 249, de data 28/12/2018.

Instància de sol·licitud