C/ Blasco Ibáñez, 23, Quart de Poblet (46930), València

Comissió Ciutadana contra la violència de gènere

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTADANA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Aquesta comissió està formada per representants de totes les entitats que intervenen en el procés de protecció i atenció a les víctimes: Policia, Centre de Salut, Jutjats, Serveis Municipals d'atenció integral (informació, atenció psicològica i jurídica, recursos socials) i per tots els i les professionals que intervenen en la sensibilització i prevenció: Centres d'ensenyament, associacions i col·lectius de dones, mitjans de comunicació, partits polítics.


La Comissió dissenya i avalua les accions de sensibilització i suport a les víctimes que es realitzen en el municipi.


MARC ORGANITZATIU

Comissió Ciutadana Contra la Violència de Gènere (òrgan consultiu)


Composició:

Alcaldessa

Regidora d'Igualtat d'Oportunitats

Regidora de Benestar Social

Regidora de Persones Majors

Partits polítics de Quart de Poblet

Coordinadora de la Casa de la Dona

Psicòloga de la Casa de la Dona

Treballadora Social dels Serveis Socials de Quart de Poblet

Advocada de la Casa de la Dona

Treballadora Social del Centre de Salut de Quart de Poblet

Policia Nacional

Policia Local

OAVD de Quart de Poblet

Associació Amas de casa y consumidores Tyrius

Associació Mujer, Ocio y Trabajo (M.O.T)

Associació de Bolilleras

Consell de la Joventut de Quart de Poblet

Associació Fent Camí

Associació ARTIC

Una representant experta en matèria de violència


Objectiu:

Participació en el disseny, seguiment i avaluació de tots els plans acciones i programes de prevenció de la violència de gènere.


Accions:

Disseny de Campanyes de Sensibilització amb la finalitat de previndre la violència de gènere.

Actuar com a agents de prevenció de la violència de gènere en el municipi.

Difondre entre la ciutadania els serveis i recursos contra la violència de gènere.

Promoure la formació de professionals en violència de gènere.

Elaboració i reedició de fullets, guies informatives i documents en diferents suports, relacionats amb la violència de gènere, utilitzant un llenguatge comprensible per a totes les dones i traduint els més importants per a la seua difusió entre la població immigrant i amb discapacitat sensorial.

Dissenyar accions positives en el marc municipal que afavorisquen la integració sociolaboral de les dones víctimes.

Denúncia pública de les activitats, comportaments i/o actuacions que afavorisquen o impliquen violència cap a les dones.

Col·laborar amb els mitjans de comunicació per a la correcta utilització de la informació i la difusió de missatges cap a la "tolerància zero" respecte a la violència cap a les dones.

Subcomissió tècnica permanent d'atenció a les dones víctimes.


Composició:

Policia Local i Nacional, Advocada, Psicòloga, Treballadora Social municipal, Treballadora social del Centre de Salut i la *OAVD.


Objectiu:

Coordinar totes les actuacions de protecció integral de les víctimes.


Accions:

Homogeneïtzar i unificar els criteris d'actuació municipal dels diferents professionals que intervenen en el procés.

Dissenyar i revisar el protocol i l'itinerari d'atenció integral individualitzada a les víctimes.

Evitar la victimització secundària de les dones.

Garantir la coordinació permanent de tots els diferents professionals.

Promoure mesures que contribuïsquen a incrementar la seguretat de les víctimes de la violència de gènere.

Proposar i promoure accions de millora contínua dels serveis, recursos i actuació dels i les professionals. Facilitar els recursos i Ajudes necessàries.

Establir les prioritats d'actuació i les ajudes d'urgència.

Recaptar les dades estadístiques que possibiliten estudis per a millorar l'atenció.

Participació en el disseny, seguiment i avaluació de tots els plans acciones i programes de prevenció de la violència de gènere.