C/ Blasco Ibáñez, 23, Quart de Poblet (46930), València

Drets i ajudes

ssssssssssss.jpg

Quins drets tenen les dones víctimes de violència de gènere?

De caràcter civil

1. L'ús i gaudi de l'habitatge, el mobiliari i l'aixovar familiar.

2. L'atribució de la guarda i custòdia dels seus fills/as menors.

3. La suspensió de l'exercici de la pàtria potestat del pare.

4. La suspensió del règim de comunicacions, visites i estades del pare amb els fills/as o la forma en què aquest ha de dur-se a terme; per exemple, a través d'un Punt de trobada.

5. La fixació d'una prestació d'aliments.

6. Qualsevol altra mesura que siga necessària per a apartar a els/les menors d'un perill o evitar-los perjudicis.

Quant a les dones estrangeres, l'Ordre de Protecció els permet sol·licitar un permís de residència independent, si tenien un per reagrupació familiar vinculat al permís de residència de l'agressor. En el cas de dones estrangeres que es troben en situació administrativa irregular, per no tindre autorització d'estada o permís de residència, la concessió de l'Ordre de Protecció deixa en suspens el procediment administratiu sancionador que puga tramitar-se i permet sol·licitar l'autorització de residència temporal per raons humanitàries.


De caràcter penal

1. Desallotjament de l'agressor del domicili familiar.

2. Prohibició de residir en determinada població.

3. Prohibició que l'agressor s'aproxime a la víctima i/o als seus familiars o altres persones a la distància que el/la Jutge/a determine.

4. Prohibició que l'agressor es comunique amb la víctima i/o amb els seus familiars o altres persones per qualsevol em¬va donar: carta, telèfon, etc.

5. Prohibició a l'agressor d'acostar-se a determinats llocs: centre de treball de la víctima, centres escolars dels fills/as, etc.

6. Omissió de dades relatives al domicili de la víctima.

7. Protecció judicial de la víctima en les oficines judicials.

8. Confiscació d'armes i prohibició de tinença.


El dret a l'assistència jurídica gratuïta

La Llei orgànica 1/2004 reconeix, a totes les dones víctimes de violència de gènere, l'assistència jurídica immediata, en tots els procediments relacionats amb la seua situació.

La designació d'advocat/a se realitza immediatament, però si aquest dret no se sol·licita o finalment és denegat, la víctima haurà d'abonar els honoraris reportats per la intervenció de l'advocat/a i del procurador/a.

Per a aquest dret, ha d'acreditar-se que els ingressos econòmics, computats anualment i per unitat familiar, no superen el doble del salari mínim interprofessional.


Drets laborals i de seguretat social

Per a exercir aquests drets, les treballadores han d'acreditar la situació de violència de gènere, bé mitjançant la Sentència per la qual es condemne a l'agressor, l'Ordre de protecció o, excepcionalment i fins que es dicte l'ordre de protecció, mitjançant Informe del Ministeri Fiscal, que indique l'existència d'indicis que la dona és víctima de violència de gènere.


Drets de les treballadores per compte aliè

- Dret a la reducció de la jornada laboral, que comporta una reducció del salari en la mateixa proporció.

- Dret a la reordenació del temps de treball.

- Dret preferent al canvi de centre, amb reserva del lloc de treball.

- Dret a la suspensió de la relació laboral, amb reserva de lloc de treball.

- Dret a l'extinció del contracte de treball, amb dret a la prestació per desocupació.


Drets de les treballadores per compte propi

Les treballadores per compte propi, víctimes de violència de gènere, que hagen de cessar en la seua activitat per a fer efectiva la seua protecció, no estaran obligades a cotitzar durant un període de sis mesos, que seran considerats com de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de Seguretat Social. A més, la seua situació serà considerada com assimilada a l'alta.


Drets de les funcionàries públiques

Les funcionàries públiques, que siguen víctimes de la violència de gènere, tenen els següents drets:

- Dret a la reducció de la jornada laboral, que comporta una reducció de la retribució en la mateixa proporció.

- Dret a la reordenació o organització del temps de treball.

- Dret al canvi de centre, amb reserva del lloc de treball.

- Dret a l'excedència, per a garantir la seua protecció o l'exercici del seu dret a l'assistència social integral.


Drets econòmics

Ajuda econòmica específica per a dones víctimes de violència de gènere, amb especial dificultat per a obtindre una ocupació.

És una ajuda econòmica que estableix la Llei orgànica 1/2004, per a les dones víctimes de violència de gènere, sempre que reunisquen els següents requisits:

a) Mancar de rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

b) Tindre especials dificultats per a obtindre una ocupació (edat, falta de preparació o circumstàncies socials).

c) Acreditar la condició de víctima de violència de gènere (sentència definitiva per la qual es condemna a l'agressor, Ordre de protecció dictada al seu favor o, excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal)


Enllaç a documents per a sol·licitud:

http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=25561&sec=672009135856


La Renda Activa d'Inserció (RAI)

Per a ser inclosa en el Programa i ser beneficiària d'aquesta ajuda econòmica, la dona víctima de violència de gènere haurà de complir els següents requisits:

a) Acreditar la seua condició de víctima de violència de gènere.

b) Ser demandant d'ocupació.

c) No tindre dret a les prestacions o subsidis per desocupació, o a la renda agrària.

d) Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.


La incorporació al Programa de Renda Activa d'Inserció i la sol·licitud de l'ajuda econòmica es realitzen a través de l'Oficina d'Ocupació.


Ajuda per a canvi de residència de víctimes de violència de gènere

Les dones víctimes de la violència de gènere, que siguen beneficiàries de la Renda Activa d'Inserció i que s'hagen vist obligades a canviar la seua residència en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al Programa de RAI, o durant la seua permanència en aquest, podran percebre, en un pagament únic, una ajuda suplementària, equivalent a tres mesos de la quantia de la renda activa d'inserció, sense que això minore la duració d'aquesta renda. Aquesta ajuda es podrà percebre una sola vegada per cada dret a l'admissió al Programa de renda activa d'inserció.


Prioritat en l'accés a habitatges protegits i residència públiques per a majors

S'inclou a les dones víctimes de violència de gènere com a col·lectiu prioritari per a l'accés a habitatges protegits i a les ajudes financeres per a la seua adquisició. També la condició de víctima de violència de gènere és una circumstància que serà tinguda en compte per a la concessió d'una plaça en una residència pública per a majors.


Altres drets de les víctimes de violència de gènere

- Dret a formular denúncia

Les dones tenen dret a denunciar les situacions de violència de gènere patides. La denúncia pot presentar-se en la Comissaria de Policia (nacional, autonòmica, local), Caserna de la Guàrdia Civil, en el Jutjat d'Instrucció o davant el Fiscal.

La denúncia dona lloc al fet que s'inicie un procediment judicial davant el Jutjat de Violència sobre la Dona (per a aclarir els fets i, en el seu cas, sancionar als culpables).

Perquè el procediment es tramite com a Judici ràpid, la denúncia ha de presentar-se davant la Policia o la Guàrdia Civil.

- Dret a sol·licitar una Ordre de protecció

L'Ordre de protecció és una resolució judicial, en la qual el Jutjat reconeix l'existència d'una situació objectiva de risc per a la víctima i ordena la seua protecció durant la tramitació del procediment penal, i dona lloc al reconeixement dels drets econòmics i socials que reconeix la Llei integral.